Rehistrasyon para sa Botante

Request email notification when page changes E-Notify

PAGPAPAREHISTRO NG MGA BOTANTE

 • Magparehisto o Baguhin ang Pagkarehistro On-line

Kung ikaw ay mayroong pangkasalukuyan at makatwiran na Lisensya sa Pagmamaneho o Pagkakakilanlan sa estado ng Nevada, maaaring magparehistro online.  Kapag ikaw ay walang kahit na isang pagkakakilanlan sa mga naka lista maaaring gamitin ang mga ibat-ibang mapagkukunan on line para ikaw ay matulungan na magparehistro upang maka boto. Ang pinagpipilian na ito ay maaaring gamitin ng mga rehistradong botante na kinakailanga’ng palitan ang kanilang partidong kaanib o direksiyon ng kanilang tirahan.  Hindi maaaring gamitin para palitan ang pangalan.

RegisterToVote

 • Magrehistro ng Personal o Sa Pamamagitan ng Koreo
Ang mga forms sa pagpaparehistro ay maaaring kunin sa Tanggapan ng Kawani ng Lungsod o Sa Lalawigan ng Clark Kagawaran ng Halalan.

 • Militar na Tauhan at ang kanilang sustentadong pamilya na pansamantalang nakatira sa labas ng Lalawigan ng Clark
At ang mga residente sa Lalawigan ng Clark na pansamatalang naninirahan sa ibang bansa ay dapat mag bigay ng "Pagpaparehistro at Manliliban na Balotang Kahilingan - Federal Post Card Application" (FPCA) sa halip ng Pangkaraniwang Aplikasyon Para Sa Pagpaparehistro Ng Botante. Ito ay ang pinagsamang Aplikasyon Para Sa Pagpaparehistro Ng Botante at Pag hiling ng Balota sa pamamagitan ng koreo at ina-alis ang pangangailangan ng magka hiwalay na pagbibigay ng kahilingan sa mga ito. Ang pagpaparehisto/koreong balotang kahilingan ay mayroong bisa hanggang sa susunod na dalawang taon na nakaayos na pangkalahatang halalan, para sa pederal na halalan (hal., 2014 at 2015). Ang FPCA ay maaaring makuha sa mga Bumoboto na Pinuno sa mga base ng militar, mga embahada ng Estados Unidos o mga tanggapan ng mga konsul at sa Kagawaran ng Halalan

PAGSASARA NG PAGPAPAREHISTRO NG BOTANTE:
Ang huling araw para sa pagpaparehistro ng botante na hindi kinakailangang pumunta ng personal; sa Tanggapan ng Kawani ng Lungsod ay sa Ika-2 ng Marso, 2019 para sa Pangunahin at Ika-11 ng Mayo 2019, para sa Pangkalahatang Halalan. "Pagsasara ng Pagpaparehistro"  ay sa huling sampung araw ng pagpaparehistro ng personal.  Ang Pagpaparehistro sa panahon na ito ay dapat gawin ng personal sa Tanggapan ng Kawani ng Lungsod.

 • Impormasyon sa Pagsasara ng Pagpaparehistro ng Botante para sa Panahon na Ito  (maaaring makita sa Pebrero)

 KOREO/MANLILIBAN NA BALOTA:

Huling araw para sa Tanggapan ng Kawani ng Lungsod o Kagawaran ng Halalan upang maaaring tanggapin ang mga manliliban na balotang kahilingan:

 • Pangunahing Halalan Manliliban na Balotang Kahilingan Huling Araw: Ika-26 ng Marso, 2019
 • Pangkalahatang Halalan Manliliban na Balotang Kahilingan Huling Araw: Ika-4 ng Hunyo, 2019

Ang kahit na sino mang rehistradong botante, sa kahit na ano mang dahilan ay maaaring humiling ng koreong balota.  Ang kahilingan ay dapat NAKASULAT Maaaring  i-fax ang iyong kahilingan sa Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-2831. Ang kahilingan ay dapat matanggap ng tanggapan  sa o bago mag alas 5: n.h. sa Martes bago sa araw ng halalalan. Ang kahilingan ay maaaring gamitin lamang para sa isang halalan ng kalendaryong taon ang mga kahilingan ay dapat gawin bawat taon at dapat matanggap sa nakatakdang huling araw na maaaring tumanggap ng koreong balota para sa halalan MALIBAN kung ang botante ay mayroong kapansanan o 65 taong gulang o mas nakatatanda.

Ang batas ng Nevada SB447 ng 2017 ay nagpapahintulot sa mga tao na may kapansanan o 65 na taong gulang o mas nakatatanda na gumawa ng isang espesyal na kahilingan para sa koreo/manliliban na balota para sa lahat na susunod na halalan, sa gayon hindi na kinakailangan magpadala ng kahilingan sa bawat taon.  Ang isang tao ay maaaring PIRMIHAN at OTOMATIKO’NG  makakatanggap ng koreo/manliliban na balota pagkatapos ibigay ang kanilang pang unang kahilingan para sa espesyal na paglilingkod na ito.

MAAGANG PAGBOTO:
" Maagang Pagboto" ay isang kakayahan ng mga rehistradong botante upang magpaunang bumoto bago mag halalan. Ang panahon ay tumatagal ng dalawang linggo.  Ang mga botante ay maaaring bumoto sa kahit na saang sentro nang botohan sa loob ng Lalawigan ng Clark sa panahon ng dalawang linggo. Tingnan ang mga itinakdang oras para sa karagdagang kaalaman
Iskedyul ng Maagang Pagboto – Ika-16 ng Marso – Ika-29 ng Marso (maaaring Makita sa katapusan ng Pebrero)                 

ARAW NG HALALAN:

Sa 2019 Munisipal na Halalan ang mga botante ay hindi na kinakailangan na pumunta sa isang naka takdang presinto upang bumoto batay sa kanilang purokngtinitirahan.  Sa halip ang mga botante sa lahat ng apat na purok ay maaaring pumili ng isa sa mga 6 na sentro nang botohan na lokasyon sa ibayo ng lungsod sa kahit na saang sentro nang botohan sa lungsod ng Las Vegas, Henderson, at Boulder City. .Ito ay nagbibigay sa mga botante ng kadaliang bumoto sa araw ng halalan at tuwing maagang botohanTingnan ang na-aangkop na listahan ng mga na lokasyon sa ibaba.

 • Lokasyon ng mga Sentro Nang Botohan – Ika-2 ng Abril, 2019 (maaaring makita sa Pebrero)

 MGA HALIMBAWANG BALOTA:

TIPIRIN  ang $$$, piliin na i- email ang iyong halimbawang balota.  Tumulong na tipirin ang pera ng mga mamamaya’ng  nagbabayad ng buwis sa lalawigan nang mahigit sa $1.5 milyon. Sa pamamagitan ng pagpili na matanggap ang iyong halimbawang balota sa pamamagitan ng email sa halip na ipadala sa pamamagitan ng koreo. Para sa Karagdagang Kaalaman, Makipagugnayan sa Lalawigan ng Clark

MGA BOTANTE SA UNANG PAGKAKATAON NG PAGBOTO

Ang mga botante na hindi nagbigay ng PAGKAKAKILANLAN noong nagparehistro ay dapat magbigay ng PAGKAKAKILANLAN kung sila ay boboto sa Maagang Pagboto o sa Araw ng Halalan. Kung hindi ka nagbigay ng pakakakilanlan noong ikaw ay nagparehistro at hindi ka bumoto sa kahit na anumang halalan sa Lalawigan ng Clark:

 • Ikaw ay dapat na magbigay ng kopya ng iyong PAGKAKAKILANLAN kapag ikaw ay humiling ng balotang koreo sa unang pagkakataon.
 • Kung hindi mo isinama ang kopya. ng iyong PAGKAKAKILANLAN sa iyong kahilingan ng balotang pang koreo , maaaring ilakip ito at isama sa iyong mga ibinotong balota sa loob ng opisyal na sobreng ibabalik..
 • Kung hindi mo pa rin isinama ang kopya ng iyong PAGKAKAKILANLAN sa iyong  ibinotong balota sa Estado at Pederal na halalan, ang iyong balota ay magigging pansamantalang balota. Ang iyong mga piniling pederal na tanggapan, halimbawa Pangulo, Senado ng E.U. at Kinatawan sa Kongreso ang ibibilang AT kung ikaw ay nagbigay ng kopya ng iyong PAGKAKAKILANLAN sa Kagawaran ng Halalan sa 5:00 n.h. sa Biyernes pagkatapos ng araw ng halalan.
 • Kung hindi ka kailanman nagbigay ng PAGKAKAKILANLAN ang iyong balota ay hindi isasama sa bilangan..


MGA MAPA ng Presinto:
Lungsod – Lahat ng mga Purok Mga Mapa ng Presinto

Bumalik sa Itaas


KAALAMAN AT MAPAGKUKUNAN:

 • Impormasyon tungkol sa Rehistradong Botanteng mahahalagang kabatiran sa isang paksang ibig malaman, Lugar ng Botohan at ang pangangailangan ng  Karagdagang Manliliban na Balotang Kahilingan na Forms (Mga Partidong Pampulitika/Grupo ng mga Taong may particular na Layunin) ay maaaring makuha sa Lalawigan ng Clark Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-VOTE or (702) 455-8683.
 • Impormasyon tungkol sa Aplikasyon Para Sa Pagpaparehistro ng Botante at ang Forms para sa Manliliban na Balotang Kahilingan ay maaaring makuha sa North Las Vegas sa Tanggapan ng Kawani ng Lungsod sa (702) 633-1030 o  Lalawigan ng Clark Kagawaran ng Halalan sa (702) 455-VOTE o (702) 455-8683.
 • Mahahalagang Petsa para sa mga Kandidato at mga Botante
ClarkCounty logo sm


I klik dito para sa Kagawaran ng Halalan

Lalawigan ng Clark Impormasyon para sa Pakikipagugnayan sa Kagawaran ng Halalan

NVStateElect logo sm

Sentro ng Halalan; 
Nevada Kalihim ng Estado, Barbara Cegavske 
 
http://www.nvsos.gov

FedVoteAssist logo smLeageOfWomen

Department of Defense; 
Federal Voting Assistance Program
www.fvap.gov

  Iklik Dito para sa League of Women Voters of Las Vegas
Election Links