Rehistrasyonparasa Botante

Request email notification when page changes E-Notify
Catherine A. Raynor, MMC, City Clerk

2250 Las Vegas Boulevard North, Suite 800 
North Las Vegas, Nevada 89030
(702) 633-1030 Office
(702) 649-3846 Fax
Monday through Thursday - 8:00 a.m. to 5:45 p.m.

Rehistrasyon para sa Botante

  • Magrehistro On-line

Kung ikaw ay may pangkasalukuyan na balidong Lisensya sa Pagmamaneho ng Nevada, maaari ka ngayon magrehistro on-line o mag-update ng iyong rehistrasyon kung ikaw ay rehistrado na.  Kung ikaw ay walang isa sa mga pagkakakilanlan (I.D.) na nakalista o hindi isang bagong botante, maaari mo ring gamitin ang mga serbisyo sa on-line para makatulong sa iyong pagpaprehistro para makaboto.  Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang website ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa:

RegisterToVote

Bigyan Pansin:  Ito ay maaaring gamitin ng mga rehistradong botante na kailangan magpalit ng kanilang partido at tinitirahan; hindi ito magagamit para magpalit ng pangalan.  

  • Magrehistro ng Personal o Sa Pamamagitan ng Koreo

Mga form para sa Pagpaparehistro ng Botante ay maaaring makuha sa Opisina ng Klerk ng Lungsod o sa Kagawaran ng Halalan ng Clark County.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung saan ka maaaring magrehistro para makaboto bisitahin ang website ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa:

http://www.clarkcountynv.gov/Depts/election/Services/Pages/VoterRegistration.aspx

Kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa pagpaparehistro ng botante o alin mang pangkalahatang tanong tungkol sa halalan, mangyaring tumawag sa Filipino Hotline ng Kagawaran ng Halalan ng Clark County sa (702) 455-7871, o bisitahin ang kanilang website sa sumusunod na link:

http://www.clarkcountynv.gov/vote

Bumalik sa Itaas ng Pahina

Mga Botanteng Militar / Nasa Ibang Bansa

Mga tauhan ng militar at ang kanilang mga dependyente na pansamantalang naninirahan sa labas ng Clark County, at mga residente ng Clark County na pansamantalang naninirahan sa ibang bansa ay dapat mag-sumite ng “Rehistrasyon at Kahilingan ng Balotang Manliliban – Federal Post Card Application” (FPCA) sa halip ng karaniwang Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante.  Ito ay isang pinagsamang Aplikasyon ng Pagpaparehistro ng Botante at kahilingan ng balota pang koreo na tinatanggal  ang pangangailangan ng pag-sumite nito ng magkahiwalay.  Ang kahilingan ng pagpaparehistro / balota pang koreo ay may bisa hanggang sa magkasunod na dalawang regular na naka-iskedule na pangkalahatang halalan  (halimbawa, 2016 at 2017).  Ang FPCA ay makukuha mula sa mga Opisyal ng Pagboto sa mga base militar, mga embahada ng U.S. o konsulado at ang Kagawaran ng Halalan.

Bumalik sa Itaas ng Pahina    

Manliliban na Mga Botante

Ang sino mang botante na may kahit anong dahilan ay maaaring humiling ng balota pang koreo.  Ang kahilingan ay dapat NASA KASULATAN.  Maari mong ipadala and iyong kahilingan sa Kagawaran ng Halalan sa pamamagitan ng fax sa (702) 455-2831.  Ang kahilingan ay dapat matanggap sa o bago mag ika-5 n.h. sa Martes bago sa Araw ng Halalan.

Mga botante na sa unang pagkakataon na hindi nagbigay ng pagkakakilanlan noong sila ay nagrehistro ay dapat magbigay ng pagkakakilanlan kapag sila ay bumoto.  Kung ikaw ay hindi nagbigay ng pagkakakilanlan noong ikaw ay nagrehistro at hindi pa nakaboto sa halalan ng Clark County:

  • Dapat kang magbigay ng kopya ng iyong pagkakakilanlan (ID) kapag humiling ka ng balota pang koreo sa unang pagkakataon.
  • Kung hindi mo isasama ang isang kopya ng iyong pagkakakilanlan sa iyong hiniling na balota pang koreo, maaari mo pa ring i-sumite ito kasama sa iyong nabotohan na balota pang koreo, sa loob ng opisyal na sobreng binabalik.
  • Kung hindi mo pa rin mabigay ang isang kopya ng iyong pagkakakilanlan kasama sa iyong balotang nabotohan sa Estado at Pangpederal na mga halalan, ang iyong balota ay magiging isang pansamantalang balota.  Ang iyong mga napili lamang na mga opisinang pangpederal, halimbawa, Presidente, Senado ng Estados Unidos at Kongreso ang mabibilang AT kung ikaw lamang ay maka-sumite ng kopya ng iyong pagkakakilanlan sa Kagawaran ng Halalan bago mag o sa ika- 5:00 n.h. sa Biyernes matapos ang araw ng halalan.
  • Kung hindi ka nakapagbigay ng pagkakakilanlan, hindi mabibilang ang iyong balota.

Bumalik sa Itaas ng Pahina